คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ไชยศร
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางนันณภัชสรณ์ สุดชู
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ชะรอยนุช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ พันนาสี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยนุช อิ้ววังโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางรัญใจ แก้วนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม กิจจารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พันโท สวัสดิ์ อักษรทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา นาเคณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ ศรีสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร จำนงค์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สำเภาแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ แท้วเทวา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวนิตย์ สามสี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย ไชยศร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ