กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสหรัฐ ปานศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจินตนา ชุมทอง
ครูประจำชั้น

นางชนิตเนตร สายชล
ครูประจำชั้น

นางภัทรขวัญ สวยงาม
ครูประจำชั้น

นางสาวกรรณิกา คงมณีย์
ครูประจำชั้น

นางสาวจินตนา วงศ์แก้ว

นางสาวธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐ
ครูประจำชั้น

นายเจษฎา อยู่ขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0952685716
อีเมล์ : ่jadsada@bkv.ac.th

นายฉัตรชัย กาญจนะ
ครูประจำชั้น