วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2567 โรงเรียนบางขันวิทยา จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ปรัชญาโรงเรียน


สติ ปญญ ปริห รนติ

สติเป็นเครื่องควบคุมการใช้ปัญญา