กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิราพร บัวเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจารุณี ลายทิพย์
ครูประจำชั้น

นางนิภาพร สิริรักษ์
ครูประจำชั้น

นางพัชราภรณ์ คิดเหมาะ
ครูประจำชั้น

นางสาวจิรัชชา รัตนพันธ์
ครูประจำชั้น

นางสาวเฌอกานต์ รัตนคช
ครูประจำชั้น

นางสาวน้ำอ้อย ชุมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาวดี สุขใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5