กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกรองกาญจน์ รักษ์พงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวราสินี วรรณชาตรีพัชร์
ครูประจำชั้น