กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทพิย์ ไวยรัตน์
ครูประจำชั้น

นางภริตพร อินทะนัน
ครูประจำชั้น

นางโรจนี เลื่องสีนิล

นางวไลลักษณ์ ดีทองอ่อน
ครูประจำชั้น

นางวิจิตรา ภักดีสุวรรณ์
ครูประจำชั้น

นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0937416117
อีเมล์ : sasipim@bkv.ac.th

นางสาวอรอนงค์ ชุมพล
ครูประจำชั้น

นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอมรศักดิ์ บุญวงศ์
ครูประจำชั้น