ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร

นางพรทพิย์ ไวยรัตน์

นางภริตพร อินทะนัน

นางโรจนี เลื่องสีนิล

นางวไลลักษณ์ ดีทองอ่อน

นางวิจิตรา ภักดีสุวรรณ์

นางศศิพิมพ์ ด้วงคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรอนงค์ ชุมพล

นายรัตนวุฒิ รัตนพันธ์

นายอมรศักดิ์ บุญวงศ์