คณะผู้บริหาร

นายกิตติชัย ไชยศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิรัช รัตนกระจ่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอาทิตยา เจ้ยทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายภูวิทิต อำนักมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป