กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอุเทน สวยงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปรรัช หัตถประดิษฐ์
ครูประจำชั้น

นายศราวุธ ศรีสุวรรณ์
ครูประจำชั้น

ว่าที่ ร้อยตรีพงภรากรณ์ ขุนภักดี
ครูประจำชั้น