ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุเทน สวยงาม

นายปรรัช หัตถประดิษฐ์

นายศราวุธ ศรีสุวรรณ์

ว่าที่ ร้อยตรีพงภรากรณ์ ขุนภักดี