กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิวัฒน์ ด้วงคง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุวรรณา ด้วงคง
ครูประจำชั้น

นายบดี คิดเหมาะ
ครูประจำชั้น

นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์
ครูประจำชั้น

นายสมศักดิ์ พรหมเรืองโชติ
ครูประจำชั้น

นายอุทัย สุวรรณโมกข์
ครูประจำชั้น

นางปัณวรัตน์ บุญขวัญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0937674716
อีเมล์ : panwarat2529@gmail.com