ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
ค าสั่งโรงเรียนบางขันวิทยา ที่ ๓๒๐ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 59) 23 ก.ย. 65
ตารางสอบผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 162) 17 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 345) 26 มิ.ย. 65
ตารางแสดงการมาเรียนของนักเรียน ประจาสัปดาห์ที่ 1-2 (วันที่ 17-27 พ.ค. 65) (อ่าน 517) 14 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 499) 09 พ.ค. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ม.1 (อ่าน 542) 02 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ม.4 (อ่าน 543) 02 เม.ย. 65
ตารางการรับเอกสารการจบการศึกษา (ปพ.๑ ,ปพ.๒และปพ.๖) นักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (อ่าน 536) 31 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 558) 31 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 487) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 476) 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 477) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและมาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ตามวันเวลา และห้องสอบที่กำหนด (อ่าน 2487) 14 มี.ค. 65
รายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 (นักเรียนเดิม) (อ่าน 2493) 14 มี.ค. 65
รายชื่อมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 2519) 14 มี.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ (ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม วันที่ ๘ มี.ค. ๖๕) (อ่าน 2547) 08 มี.ค. 65
รายละอียดการรับสมัครนักเรียน ม.และ ม.4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 2544) 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) (อ่าน 2555) 07 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 แผนการเรียน ศิลป์- คำนวณ (โรงเรียนเดิม) (อ่าน 3236) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โรงเรียนเดิม) (อ่าน 3230) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนเดิม) (อ่าน 3219) 06 มี.ค. 65
ตารางแสดงการมาเรียนของนักเรียน ชั้นม.๔ (ปรับใหมวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕) (อ่าน 3437) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางขันวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 3445) 04 ก.พ. 65
ตารางเวลา รับใบกิจกรรม/ใบงาน (On Hand ) ครั้งที่ ๒ และมาส่งใบกิจกรรมครั้งที่ ๑ (รับไปเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบางขันวิทยา วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางขันวิทยา (อ่าน 3472) 25 ม.ค. 65
ปฏิทินการมาเรียนซ้ำรายวิชาที่โรงเรียน (อ่าน 3478) 14 ม.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4115) 30 ธ.ค. 64
ประกาศผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ที่เมนูเช็คเกรด (อ่าน 4024) 07 ต.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม หน้า ๒ และ หน้า๓) (อ่าน 3635) 23 ก.ย. 64
๕-๙ ก.ค. ๖๔ -ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ -จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ - ส่งปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ - ครูผู้สอนส่ง MOU ต่อผู้อำนวยการ (อ่าน 3612) 13 ก.ค. 64
๒๙ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๔ นักเรียนทุกระดับชั้นมารับใบกิจกรรม/ใบความรู้ที่โรงเรียน (อ่าน 3573) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๔ ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 3557) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส่งรายงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (อ่าน 3555) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 3549) 13 ก.ค. 64
๒๖ มิ.ย. ๖๔ ครูที่ปรึกษาชั้นม. ๑และชั้นม. ๔ เริ่มเยี่ยมบ้านนักเรียนทางออนไลน์ (อ่าน 3538) 13 ก.ค. 64
๒๕ มิ.ย. ๖๔ ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC -ครูผู้สอนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 3462) 13 ก.ค. 64
๒๑-๒๓ มิ.ย. ๖ บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลชั้นม. ๑ ม. ๔ และนักเรียนย้ายเข้า ลงในระบบ DMC (อ่าน 3453) 13 ก.ค. 64
๒๑-๒๕ มิ.ย. ๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 3422) 13 ก.ค. 64
๑๔-๑๘ มิ.ย. ๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 3431) 13 ก.ค. 64
๗-๑๑ มิ.ย. ๖๔ -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ -จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 3421) 13 ก.ค. 64
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ลงทะเบียนเรียน - เปิดภาคเรียนที่ ๑ เริ่มนับเวลาเรียน (อ่าน 3426) 13 ก.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3480) 28 มิ.ย. 64