ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
๕-๙ ก.ค. ๖๔ -ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ -จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ - ส่งปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ - ครูผู้สอนส่ง MOU ต่อผู้อำนวยการ (อ่าน 26) 13 ก.ค. 64
๒๙ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๔ นักเรียนทุกระดับชั้นมารับใบกิจกรรม/ใบความรู้ที่โรงเรียน (อ่าน 21) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๔ ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 18) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส่งรายงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (อ่าน 18) 13 ก.ค. 64
๒๘ มิ.ย.-๒ ก.ค.๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 15) 13 ก.ค. 64
๒๖ มิ.ย. ๖๔ ครูที่ปรึกษาชั้นม. ๑และชั้นม. ๔ เริ่มเยี่ยมบ้านนักเรียนทางออนไลน์ (อ่าน 21) 13 ก.ค. 64
๒๕ มิ.ย. ๖๔ ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC -ครูผู้สอนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 17) 13 ก.ค. 64
๒๑-๒๓ มิ.ย. ๖ บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลชั้นม. ๑ ม. ๔ และนักเรียนย้ายเข้า ลงในระบบ DMC (อ่าน 12) 13 ก.ค. 64
๒๑-๒๕ มิ.ย. ๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 9) 13 ก.ค. 64
๑๔-๑๘ มิ.ย. ๖๔ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 11) 13 ก.ค. 64
๗-๑๑ ม.ย. ๖๔ -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ -จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ (อ่าน 10) 13 ก.ค. 64
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ลงทะเบียนเรียน - เปิดภาคเรียนที่ ๑ เริ่มนับเวลาเรียน (อ่าน 10) 13 ก.ค. 64
ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางขันวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 25) 28 มิ.ย. 64