ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.83 KB 44328
มัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.55 KB 44270
มัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.15 KB 44328
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.09 KB 44249
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 44298
มัธยมศึกษาปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 44301
เอกสารวิชาการ
Best Practice สำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 20
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.62 KB 63
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.92 KB 55
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.88 KB 66
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.63 KB 49
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.61 KB 79
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.36 KB 57
รายชื่อติด ปพ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.41 KB 48
เครื่องมือประเมิน-สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.8 KB 103
เครื่องมือประเมิน-สมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.4 KB 102
ตารางแสดงการมาเรียนของนักเรียน ชั้นม.๔ (ปรับใหมวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 105
รายชื่อติด ปพ.2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.27 KB 117
รายชื่อติด ปพ.2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.7 KB 109
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.32 KB 112
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.79 KB 115
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.19 KB 118
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.83 KB 115
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.6 KB 117
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.49 KB 119
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 247.96 KB 112
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 125
ปะหน้าใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 44.68 KB 118
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 955.46 KB 130
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 119
รายชื่อนักเรียน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 123
รายชื่อนักเรียน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.25 KB 124
รายชื่อนักเรียน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.46 KB 117
รายชื่อนักเรียน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.08 KB 110
รายชื่อนักเรียน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.45 KB 120
รายชื่อนักเรียน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.86 KB 117
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 113
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว-ครั้งที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 111
แบบส่งปพ.5 และสรุปผลการเรียน รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 45.71 KB 122
แบบบันทึกการส่ง ปพ 5 รายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 114
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 113
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 22.41 KB 112
รายชื่อติดปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 44232
เอกสารงานบุคคล
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 44
องค์ประกอบ และตัวอย่าง ของแผนฯตามหลักปรัช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 109
ว 3มฐ.ตำแหน่งและวิทยฐานะ ครู64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 112
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 113
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 113
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 116
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 109
รายชื่อครู64 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 2915
เอกสารกิจการนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 44280
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 44266
เอกสารบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุ2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.86 KB 102
ขั้นตอนการใช้งานระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 98
แบบรายงานการเฝ้าระวังวันวาเลนไทน์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.39 KB 98
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์10 ก.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.62 KB 43781
งานประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 101
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 33.35 KB 104
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 31.03 KB 101
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.05 KB 103
งานงบประมาณ
ใบเสนอราคาอาจใช้ตามแบบของร้านที่เสนอมาก็ได้ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 97
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.89 KB 99
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.02 KB 100
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 97
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 100
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.38 KB 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.63 KB 2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.42 KB 3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.48 KB 17
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.59 KB 4
เบอร์โทรติดต่อ6/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.87 KB 38155
เบอร์โทรติดต่อ6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.2 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 38149
เบอร์โทรติดต่อ6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.21 KB 38160
เบอร์โทรติดต่อ5/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.65 KB 38159
เบอร์โทรติดต่อ5/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.82 KB 38181
เบอร์โทรติดต่อ5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.71 KB 38159
เบอร์โทรติดต่อ5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 38153
เบอร์โทรติดต่อ5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.81 KB 38166
เบอร์โทรติดต่อ4/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.26 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ4/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.18 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ4/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 38162
เบอร์โทรติดต่อ4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.06 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.79 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ3/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.45 KB 38150
เบอร์โทรติดต่อ3/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59 KB 38155
เบอร์โทรติดต่อ3/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.16 KB 38159
เบอร์โทรติดต่อ3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.67 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 38158
เบอร์โทรติดต่อ2/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 38158
เบอร์โทรติดต่อ2/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 38153
เบอร์โทรติดต่อ2/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.12 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.05 KB 38154
เบอร์โทรติดต่อ2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.57 KB 38149
เบอร์โทรติดต่อ2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.57 KB 38151
เบอร์โทรติดต่อ2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 38153
เบอร์โทรติดต่อ1/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.27 KB 38157
เบอร์โทรติดต่อ1/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 38152
เบอร์โทรติดต่อ1/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.99 KB 38152
เบอร์โทรติดต่อ1/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.58 KB 38156
เบอร์โทรติดต่อ1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.01 KB 38158
เบอร์โทรติดต่อ1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.98 KB 38158
เบอร์โทรติดต่อ1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 38161
เบอร์โทรติดต่อ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.66 KB 38166