ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.83 KB 44101
มัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.55 KB 44106
มัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.15 KB 44111
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.09 KB 44098
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 44101
มัธยมศึกษาปีที่1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 44120
เอกสารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.32 KB 0
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.79 KB 0
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.19 KB 0
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.83 KB 0
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.6 KB 0
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.49 KB 0
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 247.96 KB 1
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 8
ปะหน้าใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 44.68 KB 5
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 955.46 KB 14
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 91.54 KB 6
รายชื่อนักเรียน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 3
รายชื่อนักเรียน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.25 KB 7
รายชื่อนักเรียน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.46 KB 6
รายชื่อนักเรียน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.08 KB 3
รายชื่อนักเรียน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.45 KB 6
รายชื่อนักเรียน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.86 KB 5
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 5
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว-ครั้งที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.78 KB 5
แบบส่งปพ.5 และสรุปผลการเรียน รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 45.71 KB 7
แบบบันทึกการส่ง ปพ 5 รายกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 8
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 24.46 KB 7
บันทึกข้อความ-แจ้งผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 22.41 KB 5
รายชื่อติดปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.74 KB 44122
เอกสารงานบุคคล
องค์ประกอบ และตัวอย่าง ของแผนฯตามหลักปรัช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 3
ว 3มฐ.ตำแหน่งและวิทยฐานะ ครู64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 4
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 5
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ทุกสังกัด) Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 5
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 5
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 3
รายชื่อครู64 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 2805
เอกสารกิจการนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 34.95 KB 44162
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบางขันวิทยา สังกัด สพม. เขต 12 Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 44152
เอกสารบริหารทั่วไป
เกียรติบัตรอบรมออนไลน์10 ก.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.62 KB 43674
อื่นๆ
เบอร์โทรติดต่อ6/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.87 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.2 KB 38051
เบอร์โทรติดต่อ6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 38046
เบอร์โทรติดต่อ6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.21 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ5/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.65 KB 38054
เบอร์โทรติดต่อ5/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.82 KB 38064
เบอร์โทรติดต่อ5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.71 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.98 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.81 KB 38058
เบอร์โทรติดต่อ4/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.26 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ4/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.18 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ4/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.28 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.9 KB 38054
เบอร์โทรติดต่อ4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.06 KB 38048
เบอร์โทรติดต่อ4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.79 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ3/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.45 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ3/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59 KB 38054
เบอร์โทรติดต่อ3/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.16 KB 38056
เบอร์โทรติดต่อ3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.67 KB 38052
เบอร์โทรติดต่อ3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.93 KB 38053
เบอร์โทรติดต่อ3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 38057
เบอร์โทรติดต่อ2/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 38053
เบอร์โทรติดต่อ2/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.94 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ2/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.12 KB 38051
เบอร์โทรติดต่อ2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.05 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.57 KB 38047
เบอร์โทรติดต่อ2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.57 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.76 KB 38050
เบอร์โทรติดต่อ1/8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.27 KB 38051
เบอร์โทรติดต่อ1/7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 38049
เบอร์โทรติดต่อ1/6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.99 KB 38046
เบอร์โทรติดต่อ1/5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.58 KB 38051
เบอร์โทรติดต่อ1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.01 KB 38052
เบอร์โทรติดต่อ1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.98 KB 38052
เบอร์โทรติดต่อ1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 38055
เบอร์โทรติดต่อ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.66 KB 38063